Verkauf

 

Unser Verkaufs-Team

Kamila-Katharina Kluska

Kamila-Katharina Fricke

Telefon: 0531 - 12388420
Mobil: 0160 - 96422104
E-Mail: kamila-katharina.fricke@radio38.de

Mehr zu Kamila-Katharina Fricke

Nils Metzenthin

Nils Metzenthin

Telefon: 0531 - 12388410
Mobil: 0160 - 96422125
E-Mail: nils.metzenthin@radio38.de

Mehr zu Nils Metzenthin

Stefan Lindstedt

Stefan Lindstedt

Telefon: 0531 - 12388440
Mobil: 0173 - 4178322
E-Mail: stefan.lindstedt@radio38.de

Mehr zu Stefan Lindstedt

Dirk- Wegener

Dirk Wegner

Telefon: 0531 - 12388470
E-Mail: dirk.wegner@radio38.de

Mehr zu Dirk Wegner

Hanno Schlüter

Hanno Schlüter

Telefon: 0531 – 12388450
Mobil: 0177 - 3863583
E-Mail: hanno.schlueter@radio38.de

Mehr zu Hanno Schlüter

Matthias Weiss

Matthias Weiss

Telefon: 05361 - 6096919
Mobil: 0160 - 95932655
E-Mail: matthias.weiss@radio38.de

Mehr zu Matthias Weiss

Facebook